509 276 854 Ruda Śląska

Spawanie Aluminium

Spawanie Aluminium

Sze­roki wachlarz naszych usług spra­wia, że profesjonalnie

zaj­mu­jemy się rów­nież spa­wa­niem ele­men­tów
alu­mi­nio­wych. Oferta naszej firmy skie­ro­wana jest
głow­nie do osób, któ­rym zależy na wyso­kiej jako­ści usługi.

Wiemy jak trud­nym tematem

jest spa­wa­nie alu­mi­nium, jed­nak posia­damy ogromne
doświad­cze­nie. Dajemy rów­nież gwa­ran­cje na
wytrzy­ma­łość i pre­cy­zje wyko­ny­wa­nych przez nas spoin
przy odpo­wied­niej eks­plo­ata­cji konstrukcji.

Spa­wa­nie w naszej fir­mie odbywa się w spe­cjal­nych warunkach.

Przed przy­stą­pie­niem do

spa­wa­nia przy­go­to­wu­jemy wcze­śniej spa­waną
powierzch­nię, poprzez usu­nię­cie tlen­ków co gwa­ran­tuje ze spo­ina jest czy­sta i wytrzymała.

 

Spa­wamy m.in:

- czę­ści moto­cy­klowe i samochodowe

- ele­menty maszyn

- miski ole­jowe, skrzy­nie bie­gów, felgi

- naczepy, ste­laże, ramy

i wiele innych

 

Spa­wa­nie Alu­mi­nium Ruda Śląska,Katowice

 

POWRÓT