Spawanie

Spawanie stali nierdzewnej

Od lat naszą spe­cja­li­za­cją jest spa­wa­nie stali nie­rdzew­nej,
wszyst­kie prace spa­wal­ni­cze wyko­nu­jemy wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sną
metodę spa­wa­nia TIG (tung­sten inert gass).
Sprzęt z któ­rego korzy­stamy to mar­kowe źró­dło inwer­to­rowe marki Esab.
Spe­cy­fi­ka­cja pracy wymaga nie­ustan­nej
uwagi spa­wa­cza nad postę­pem całego pro­cesu.
Pra­cow­nicy w naszej fir­mie wyko­nują trwałe spo­iny
wolne od jakich­kol­wiek zanie­czysz­czeń bądź porów.

 

Spa­wa­nie stali nie­rdzew­nej Ruda Śląska,Katowice

POWRÓT

Spawanie Aluminium

Sze­roki wachlarz naszych usług spra­wia, że profesjonalnie

zaj­mu­jemy się rów­nież spa­wa­niem ele­men­tów
alu­mi­nio­wych. Oferta naszej firmy skie­ro­wana jest
głow­nie do osób, któ­rym zależy na wyso­kiej jako­ści usługi.

Wiemy jak trud­nym tematem

jest spa­wa­nie alu­mi­nium, jed­nak posia­damy ogromne
doświad­cze­nie. Dajemy rów­nież gwa­ran­cje na
wytrzy­ma­łość i pre­cy­zje wyko­ny­wa­nych przez nas spoin
przy odpo­wied­niej eks­plo­ata­cji konstrukcji.

Spa­wa­nie w naszej fir­mie odbywa się w spe­cjal­nych warunkach.

Przed przy­stą­pie­niem do

spa­wa­nia przy­go­to­wu­jemy wcze­śniej spa­waną
powierzch­nię, poprzez usu­nię­cie tlen­ków co gwa­ran­tuje ze spo­ina jest czy­sta i wytrzymała.

 

Spa­wamy m.in:

- czę­ści moto­cy­klowe i samochodowe

- ele­menty maszyn

- miski ole­jowe, skrzy­nie bie­gów, felgi

- naczepy, ste­laże, ramy

i wiele innych

 

Spa­wa­nie Alu­mi­nium Ruda Śląska,Katowice

 

POWRÓT