509 276 854 Ruda Śląska

Spawanie stali nierdzewnej

Spawanie stali nierdzewnej

Od lat naszą spe­cja­li­za­cją jest spa­wa­nie stali nie­rdzew­nej,
wszyst­kie prace spa­wal­ni­cze wyko­nu­jemy wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sną
metodę spa­wa­nia TIG (tung­sten inert gass).
Sprzęt z któ­rego korzy­stamy to mar­kowe źró­dło inwer­to­rowe marki Esab.
Spe­cy­fi­ka­cja pracy wymaga nie­ustan­nej
uwagi spa­wa­cza nad postę­pem całego pro­cesu.
Pra­cow­nicy w naszej fir­mie wyko­nują trwałe spo­iny
wolne od jakich­kol­wiek zanie­czysz­czeń bądź porów.

 

Spa­wa­nie stali nie­rdzew­nej Ruda Śląska,Katowice

POWRÓT