509 276 854 Ruda Śląska

Wymiana złączy elastycznych

oferta

Ofe­ru­jemy wymianę, wspa­wa­nie nowych złą­czy ela­stycz­nych. Każdą ple­cionkę dobie­ramy pod kon­kretny model i markę samo­chodu. Nie tylko śred­nica i dłu­gość mają zna­cze­nie przy     wybo­rze odpo­wied­niego złą­cza ale też typ i rodzaj. Jest to istotne , ponie­waż źle dopa­so­wana ple­cionka może powo­do­wać dener­wu­jące wibra­cje we wnę­trzu samo­chodu, lub też zna­cząco skró­cić żywot­ność tego ela­stycz­nego elementu.

 

 

 

Koszt wspa­wa­nia nowego złą­cza od 40zł.

Cena uza­leż­niona jest od kilku czyn­ni­ków m.in. trud­no­ści demon­tażu rury kolektorowej.

Czas wymiany od 50min do kilku godzin.

POWRÓT

Co to jest złącze elastyczne? Jaką pełni funkcję?

Złą­cze ela­styczne nazy­wane row­nież tłu­mi­kiem drgań lub ple­cionką, jest to ela­styczny ele­ment układu wyde­cho­wego, jego zada­niem jest tłu­mie­nie drgań i wibra­cji pocho­dzą­cych z sil­nika co zde­cy­do­wa­nie wplywa na kom­fort jazdy. Ze wzglę­dów kon­struk­cyj­nych złą­cze ela­styczne zawsze mon­to­wane jest na początku układu wyde­cho­wego, zwy­kle na rurze kolek­to­ro­wej. Loka­li­za­cja ple­cionki powo­duje że cia­gle jest nara­żona na wyso­kie tem­pe­ra­tury się­ga­jące nawet 600°C oraz nagłe ochło­dze­nia przez wodę po wje­cha­niu w kałuże czy jazdę w desz­czu. Takie warunki eks­plo­ata­cji przy­śpie­szają koro­do­wa­nie tego ele­mentu, w wyniku czego ulega on roz­sz­czel­nie­niu, w kon­se­kwen­cji powstaje dener­wu­jacy hałas i spa­dek mocy. Nie tylko koro­zja wpływa na zni­cze­nie tlu­mika drgań ale także uszko­dze­nia mecha­niczne. Naj­czę­sciej docho­dzi do zeszli­fo­wa­nia lub też zerwa­nia ple­cionki po bli­skim kon­tak­cie z asfal­tem bądź torami kole­jo­wymi. Dosko­nale wie­dzą o tym miło­śnicy “jazdy na gle­bie” któ­rzy pro­wa­dzą nie­równą walkę z pęk­nie­tymi miskami ole­jo­wymi i uszko­dzo­nymi ple­cion­kami. Cał­ko­wite zerwa­nie złą­cza może dopro­wa­dzic do uszko­dze­nia wie­sza­ków gumo­wych i opad­nię­cia wyde­chu na drogę co w naj­lep­szym wypadku unie­moż­liwi dal­szą jazdę.

POWRÓT