O firmie

Kim jestesmy? Czym się zajmujemy?

Jeste­smy firmą z dużym doświad­cze­niem w branży moto­ry­za­cyj­nej a zwłasz­cza tłumikarskiej.

Doświad­cze­nie zdo­byte w tym cza­sie pozwala nam spro­stać ocze­ki­wa­niom nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Nasz ser­wis zaj­muje się sprze­dażą, wymianą, naprawą i spa­wa­niem tłu­mi­ków, ukła­dów wyde­cho­wych, złą­czy ela­stycz­nych do wszyst­kich samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych. W sprze­daży posia­damy tłu­miki wszyst­kich pro­du­cen­tów ukła­dów wyde­cho­wych pol­skich jak i zagra­nicz­nych. Oprócz napraw wyde­chów, zaj­mu­jemy się spa­wa­niem stali nie­rdzew­nej, alu­mi­nium i stali czar­nej. Wyko­nu­jemy rze­czy cał­kiem nowe jak i napra­wiamy uszko­dzone. Posia­damy sprzet z naj­wyż­szej półki oraz cer­ty­fi­katy spa­wal­ni­cze TUV. Świad­czymy tylko usługi o naj­wyż­szej jako­ści. Odwiedź nas i prze­ko­naj się sam. Zapra­szamy do naszej sie­dziby w Rudzie Ślą­skiej dziel­nica Wirek, ul. Brata Alberta 26 od ponie­działku do piątku od 8.00 do 17.00 a w soboty od 9.00 do 13.00.

Dokładą mapkę dojaz­dową znaj­dziesz poniżej.

 

ofe­ru­jemy tłu­miki nastę­pu­ją­cych producentów:

 

 • POLMO­strów
 • ULTER SPORT
 • FERROZ
 • FISCHER A1
 • BOSAL
 • WALKER
 • ASMET
 • TESCH
 • BUZZER

 

Dla­czego warto korzy­stać z naszych usług?

 • wysoka jakość obsługi i świad­czo­nych usług
 • wytłu­ma­czymy Ci co i dla­czego powinno być zro­bione w Twoim aucie, abyś miał dokładny wgląd w jego stan
 • wyko­namy dla Cie­bie tylko te usługi, które zaakceptujesz
 • dopa­su­jemy ter­min wizyty w naszej fir­mie do Two­ich ocze­ki­wań i możliwości
 • zaofe­ru­jemy Ci atrak­cyjną i uczciwą cenę przed wyko­na­niem pracy
 • jasno wyja­śnimy każdą wyko­naną czyn­ność i wszyst­kie wątpliwości

 

 

 

kainer_mapa_dojazdu_ruda_slaska_brata_alberta_26

POWRÓT