Układ wydechowy

Masz problem z tłumikiem?

W Twoim aucie jest coraz gło­śniej i czu­jesz spa­liny? Masz uszko­dzony układ wyde­chowy? Dobrze tra­fi­łeś, zaj­mu­jemy się naprawą ‚spa­wa­niem i wymianą na zupeł­nie nowe ele­menty układu wyde­cho­wego. Prze­gląd i ocena stanu tech­nicz­nego wyde­chu zupeł­nie za darmo, zadzwoń już teraz i umów się na wizytę w naszym ser­wi­sie w Rudzie Ślą­skiej, dojazd z Kato­wic to tylko 8minut.

Ferrari_F430_spawanie_tlumik_naprawa_kainer_katowice_ruda_slaska_tlumiki_wydech (8)

 

Przejdź do galerii

 

POWRÓT

Oferta

Naprawa układu wydechowego.

Tam gdzie tylko moż­liwa i zasadna jest naprawa, zawsze ofe­ru­jemy taką usługę,
co sta­nowi tań­szą alter­na­tywę dla wymiany.
Uwaga wszyst­kie prace spa­wal­ni­cze wyko­nu­jemy metodą TIG,
dzięki czemu śred­nice wewnętrzne rur zawsze pozo­stają nie zmniej­szone jak to bywa
pod­czas spa­wa­nia migomatem.

 

 

Wymiana tłu­mi­ków, rur wyde­cho­wych, katalizatorów.

Jeżeli naprawa jest nie­moż­liwa lub dorów­nuje cenie nowego zamiennika,

wtedy zama­wiamy nową część.

Zawsze ofe­ru­jemy kilka opcji ceno­wych i jako­ścio­wych,
są to pro­dukty pol­skich jak i zagra­nicz­nych pro­du­cen­tów
m. in.: Bosal, Asmet, Polmo­strów, Wal­ker, Fischer Auto­mo­tive 1, Izawit.

 

 

Wymiana złą­cza elastycznego.

W ofer­cie złą­cza poje­dyn­czo i podwój­nie zbro­jone, umoż­li­wia­jące dłuż­szą żywot­ność,
złą­cza (tłu­miki drgań) dobie­ramy indy­wi­du­al­nie pod kon­kretny model samochodu.

 

 

Kata­li­za­tory i strumienice.

Sze­roki asor­ty­ment Kata­li­za­to­rów ory­gi­nal­nych, zamien­ni­ków oraz tłu­mi­ków — stru­mie­nic
mon­to­wa­nych w miej­scu katalizatora.

 

 

Koń­cówki ozdobne.

Mon­tu­jemy koń­cówki chro­mo­wane i nie­rdzewne popra­wia­jące efekt wizualny.

 

 

Dodat­kowo.

Świad­czymy usługi ślu­sar­skie, spa­wal­ni­cze, m.in:

spa­wa­nie alu­mi­nium, spa­wa­nie stali nie­rdzew­nej i czarnej.

 

 

 

POWRÓT

Budowa i działanie układu wydechowego

Układ wyde­chowy to ważny ele­ment każ­dego samo­chodu, odpo­wie­dzialny jest za pra­wi­dłową pracę sil­nika, kom­fort jazdy oraz zmniej­sze­nie ilo­ści emi­to­wa­nych przez sil­nik szko­dli­wych gazów.

 

naprawa_ukladow_wydechowych_katowice_kainer_tlumiki_zlacze_elastyczne

 

 

Kolek­tor wydechowy

Składa się z tylu kana­łów ile jest cylin­drów w sil­niku. Przy­krę­cony bez­po­śred­nio do gło­wicy odpo­wiada za odbie­ra­nie spa­lin z sil­nika. Spa­liny tra­fiają do kanału zbior­czego o odpo­wied­nio więk­szej śred­nicy zakoń­czo­nym połą­cze­niem koł­nie­rzo­wym. Do kolek­tora może być przy­mo­co­wana rura kolek­to­rowa, kata­li­za­tor spa­lin lub tur­bo­sprę­żarka, w zależ­no­ści od typu silnika.

 

Tur­bo­sprę­żarka

W sil­ni­kach tur­bo­do­ła­do­wa­nych struga spa­lin z kolek­tora wyde­cho­wego tra­fia bez­po­sred­nio do tur­bo­sprę­żarki a kon­kret­nie na łopatki wir­nika, przez co wyko­nują one ruch obro­towy wzglę­dem wła­snej osi. Na dru­gim końcu wspól­nej osi znaj­dują sie łopatki w czę­sci ssą­cej tur­bo­sprę­żarki. Ruch obro­towy tych łopa­tek, powo­duje zasy­sa­nie powie­trza z fil­tra i prze­kie­ro­wy­wa­nie go poprzez kanały do inter­co­lera, (chłod­nicy powie­trza) skąd osta­tecz­nie tra­fia do kolek­tora ssą­cego i cylin­drów silnika.

 

Rura kolek­to­rowa

Jej zada­niem jest prze­kie­ro­wa­nie spa­lin z kolek­tora wyde­cho­wego (lub tur­bo­sprę­żarki w Sub­aru Impreza) do kata­li­za­tora spa­lin. Zazwy­czaj na rurze kolek­to­ro­wej wspa­wane jest złą­cze elastyczne.

 

Złą­cze ela­styczne, tłu­mik drgań 

Jest to ela­styczny ele­ment układu wyde­cho­wego i jed­no­cze­śnie naj­de­li­kat­niej­szy. Mini­ma­li­zuje drga­nia pocho­dzące z sil­nika oraz eli­mi­nuje nad­mierne naprę­że­nia. Tylko wspa­wa­nie tego ele­mentu gwa­ran­tuje jego poprawne dzia­ła­nie. Dostępne na rynku złą­cza ela­styczne do samo­dziel­nego mon­tażu nie speł­niają swo­jej funk­cji i powo­dują wibra­cję wydechu.

 

Kata­li­za­tor spalin

Ze względu na rygo­ry­styczne normy emi­sji spa­lin obo­wiąz­kowo od 1996r. mon­to­wany w każ­dym samo­cho­dzie sprze­da­wa­nym w Pol­sce, rów­nież z sil­ni­kiem die­sla. Kata­li­za­tor ma na celu zmniej­sze­nie ilo­ści szko­dli­wych związ­ków che­micz­nych i gazów, zamie­nia­jąc je na parę wodną, dwu­tle­nek węgla oraz czy­sty azot.

 

Sonda lambda 

W nowych kon­struk­cjach wkrę­cana jest w rurę  wyde­chową przed i za katalizatorem.

Czuj­nik ten mie­rzy zawar­tość tlenu w spa­li­nach i na jej pod­sta­wie jest pre­cy­zyj­nie dozo­wany skład mie­szanki pali­wowo — powietrznej.

 

Tłu­mik

Ele­ment układu wyde­cho­wego absor­bu­jący hałas wydo­by­wa­jący się z sil­nika. Zwy­kle sto­so­wane są dwa lub trzy tłu­miki w ukła­dzie połą­czone sze­re­gowo. Pierw­szy prze­waż­nie jest absorb­cyjny, prze­lo­towy odpo­wie­dzialny za tłu­mie­nie niskich czę­sto­tli­wo­ści dźwięku. Koń­cowy tłu­mik może być komo­rowy, tłu­miący wyso­kie dźwięki.

Wystę­pują rów­nież inne zesta­wie­nia tłu­mi­ków w przy­padku aut spor­to­wych, wyścigowych.

 

Ele­menty mocujace

Gumy, uchwyty, wie­szaki — łącz­niki mię­dzy ukła­dem wyde­cho­wym a nad­wo­ziem, zapo­bie­gają prze­no­sze­niu drgań i wibra­cji do wnę­trza samochodu.

 

 

 

POWRÓT