509 276 854 Ruda Śląska

Chcesz szybko, tanio i sprawnie naprawić tłumik ?

Wyślij wiadomość lub zadzwoń pod numer 509 276 854 :

Sprawdź naszą galerię na Facebook

Na 100 ocen nasza średnia to 4,9 na 5 !

Skontaktujemy się w celu rozpoznania problemu, udzielimy bezpłatnej wyceny oraz zaproponujemy termin naprawy.

Obsługujemy klientów z miast:
Ruda Śląska, Gliwice, Katowice, Zabrze, Chorzów, Bytom oraz całego śląska.

Oferta naprawy tłumików firmy KAINER

wymiana złączy

W ofercie złącza pojedyńczo i podwójnie zbrojone, zapewniające dłuższą żywotnośc, zapoznaj się z ofertą...

WIĘCEJ

GALERIA

Zobacz galerie naszych realizacji i projektów w kategoriach: tłumiki,naprawa,tuning oraz spawanie, naprawy ślusarskie.

WIĘCEJ

MONTAŻ KOŃCÓWEK

Montujemy końcówki chromowane i nierdzewne poprawiające efekt wizualny.

WIĘCEJ

cennik wymiany tłumika

cennik

Ile kosztuje wymiana tłumika? A ile wspawanie złącza elastycznego? Zobacz aktualne ceny.

WIĘCEJ

SPAWANIE ALUMINIUM

Aluminium nadaje się doskonale do spawania. Można je spawać wieloma metodami, jednakże w praktyce dominuje tylko jedna

WIĘCEJ

SPAWANIE STALI

SPAWANIE STALI

Spawamy wszystkie gatunki stali również stale nierdzewne i kwasoodporne.

WIĘCEJ

Kainer - tłumiki Ruda Śląska

Serdecznie zapraszamy do warsztatu pod adresem:
Ruda Śląska Wirek ul. Brata Alberta 26.

Zadzwoń 509 276 854 i umów się na bezplatny przegląd układu wydechowego!

O firmie

Kim jestesmy? Czym się zajmujemy?

Jeste­smy firmą z dużym doświad­cze­niem w branży moto­ry­za­cyj­nej a zwłasz­cza tłumikarskiej.

Doświad­cze­nie zdo­byte w tym cza­sie pozwala nam spro­stać ocze­ki­wa­niom nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Nasz ser­wis zaj­muje się sprze­dażą, wymianą, naprawą i spa­wa­niem tłu­mi­ków, ukła­dów wyde­cho­wych, złą­czy ela­stycz­nych do wszyst­kich samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych. W sprze­daży posia­damy tłu­miki wszyst­kich pro­du­cen­tów ukła­dów wyde­cho­wych pol­skich jak i zagra­nicz­nych. 

Oprócz napraw wyde­chów, zaj­mu­jemy się spa­wa­niem stali nie­rdzew­nej, alu­mi­nium i stali czar­nej. Wyko­nu­jemy rze­czy cał­kiem nowe jak i napra­wiamy uszko­dzone. Posia­damy sprzet z naj­wyż­szej półki oraz cer­ty­fi­katy spa­wal­ni­cze TUV. Świad­czymy tylko usługi o naj­wyż­szej jako­ści. Odwiedź nas i prze­ko­naj się sam. Zapra­szamy do naszej sie­dziby w Rudzie Ślą­skiej dziel­nica Wirek, ul. Brata Alberta 26 od ponie­działku do piątku od 8.00 do 17.00 a w soboty od 9.00 do 13.00.


Dokładną mapkę dojaz­dową znaj­dziesz tutaj.

 

ofe­ru­jemy tłu­miki nastę­pu­ją­cych producentów:

 

 • POLMO­strów
 • ULTER SPORT
 • FERROZ
 • FISCHER A1
 • BOSAL
 • WALKER
 • ASMET
 • TESCH
 • BUZZER

 

Dla­czego warto korzy­stać z naszych usług?


 • wysoka jakość obsługi i świad­czo­nych usług
 • wytłu­ma­czymy Ci co i dla­czego powinno być zro­bione w Twoim aucie, abyś miał dokładny wgląd w jego stan
 • wyko­namy dla Cie­bie tylko te usługi, które zaakceptujesz
 • dopa­su­jemy ter­min wizyty w naszej fir­mie do Two­ich ocze­ki­wań i możliwości
 • zaofe­ru­jemy Ci atrak­cyjną i uczciwą cenę przed wyko­na­niem pracy
 • jasno wyja­śnimy każdą wyko­naną czyn­ność i wszyst­kie wątpliwości

Naprawa układu wydechowego

Masz problem z tłumikiem?

W Twoim aucie jest coraz gło­śniej i czu­jesz spa­liny? Masz uszko­dzony układ wyde­chowy? Dobrze tra­fi­łeś, zaj­mu­jemy się naprawą ‚spa­wa­niem i wymianą na zupeł­nie nowe ele­menty układu wyde­cho­wego. Prze­gląd i ocena stanu tech­nicz­nego wyde­chu zupeł­nie za darmo, zadzwoń już teraz i umów się na wizytę w naszym ser­wi­sie w Rudzie Ślą­skiej, dojazd z Kato­wic to tylko 8minut.

Oferta

Naprawa układu wydechowego.

Tam gdzie tylko moż­liwa i zasadna jest naprawa, zawsze ofe­ru­jemy taką usługę, co sta­nowi
tań­szą alter­na­tywę dla wymiany.
Uwaga wszyst­kie prace spa­wal­ni­cze wyko­nu­jemy metodą TIG, dzięki czemu śred­nice wewnętrzne rur zawsze pozo­stają nie zmniej­szone jak to bywa pod­czas spa­wa­nia migomatem.

 

 

Wymiana tłu­mi­ków, rur wyde­cho­wych, katalizatorów. Jeżeli naprawa jest nie­moż­liwa lub dorów­nuje cenie nowego zamiennika, wtedy zama­wiamy nową część. Zawsze ofe­ru­jemy kilka opcji ceno­wych i jako­ścio­wych, są to pro­dukty pol­skich jak i zagra­nicz­nych pro­du­cen­tów m. in.: Bosal, Asmet, Polmo­strów, Wal­ker, Fischer Auto­mo­tive 1, Izawit.


Wymiana złą­cza elastycznego.

W ofer­cie złą­cza poje­dyn­czo i podwój­nie zbro­jone, umoż­li­wia­jące dłuż­szą żywot­ność,
złą­cza (tłu­miki drgań) dobie­ramy indy­wi­du­al­nie pod kon­kretny model samochodu.

 

 

Kata­li­za­tory i strumienice.

Sze­roki asor­ty­ment Kata­li­za­to­rów ory­gi­nal­nych, zamien­ni­ków oraz tłu­mi­ków — stru­mie­nic
mon­to­wa­nych w miej­scu katalizatora.

 

 

Koń­cówki ozdobne.

Mon­tu­jemy koń­cówki chro­mo­wane i nie­rdzewne popra­wia­jące efekt wizualny.

 

 

Dodat­kowo.

Świad­czymy usługi ślu­sar­skie, spa­wal­ni­cze, m.in: spa­wa­nie alu­mi­nium, spa­wa­nie stali nie­rdzew­nej i czarnej.

Budowa i działanie układu wydechowego

Układ wyde­chowy to ważny ele­ment każ­dego samo­chodu, odpo­wie­dzialny jest za pra­wi­dłową pracę sil­nika, kom­fort jazdy oraz zmniej­sze­nie ilo­ści emi­to­wa­nych przez sil­nik szko­dli­wych gazów.

 

naprawa_ukladow_wydechowych_katowice_kainer_tlumiki_zlacze_elastyczne

 

 

Kolek­tor wydechowy

Składa się z tylu kana­łów ile jest cylin­drów w sil­niku. Przy­krę­cony bez­po­śred­nio do gło­wicy odpo­wiada za odbie­ra­nie spa­lin z sil­nika. Spa­liny tra­fiają do kanału zbior­czego o odpo­wied­nio więk­szej śred­nicy zakoń­czo­nym połą­cze­niem koł­nie­rzo­wym. Do kolek­tora może być przy­mo­co­wana rura kolek­to­rowa, kata­li­za­tor spa­lin lub tur­bo­sprę­żarka, w zależ­no­ści od typu silnika.

 

Tur­bo­sprę­żarka

W sil­ni­kach tur­bo­do­ła­do­wa­nych struga spa­lin z kolek­tora wyde­cho­wego tra­fia bez­po­sred­nio do tur­bo­sprę­żarki a kon­kret­nie na łopatki wir­nika, przez co wyko­nują one ruch obro­towy wzglę­dem wła­snej osi. Na dru­gim końcu wspól­nej osi znaj­dują sie łopatki w czę­sci ssą­cej tur­bo­sprę­żarki. Ruch obro­towy tych łopa­tek, powo­duje zasy­sa­nie powie­trza z fil­tra i prze­kie­ro­wy­wa­nie go poprzez kanały do inter­co­lera, (chłod­nicy powie­trza) skąd osta­tecz­nie tra­fia do kolek­tora ssą­cego i cylin­drów silnika.

 

Rura kolek­to­rowa

Jej zada­niem jest prze­kie­ro­wa­nie spa­lin z kolek­tora wyde­cho­wego (lub tur­bo­sprę­żarki w Sub­aru Impreza) do kata­li­za­tora spa­lin. Zazwy­czaj na rurze kolek­to­ro­wej wspa­wane jest złą­cze elastyczne.

 

Złą­cze ela­styczne, tłu­mik drgań 

Jest to ela­styczny ele­ment układu wyde­cho­wego i jed­no­cze­śnie naj­de­li­kat­niej­szy. Mini­ma­li­zuje drga­nia pocho­dzące z sil­nika oraz eli­mi­nuje nad­mierne naprę­że­nia. Tylko wspa­wa­nie tego ele­mentu gwa­ran­tuje jego poprawne dzia­ła­nie. Dostępne na rynku złą­cza ela­styczne do samo­dziel­nego mon­tażu nie speł­niają swo­jej funk­cji i powo­dują wibra­cję wydechu.

 

Kata­li­za­tor spalin

Ze względu na rygo­ry­styczne normy emi­sji spa­lin obo­wiąz­kowo od 1996r. mon­to­wany w każ­dym samo­cho­dzie sprze­da­wa­nym w Pol­sce, rów­nież z sil­ni­kiem die­sla. Kata­li­za­tor ma na celu zmniej­sze­nie ilo­ści szko­dli­wych związ­ków che­micz­nych i gazów, zamie­nia­jąc je na parę wodną, dwu­tle­nek węgla oraz czy­sty azot.

 

Sonda lambda 

W nowych kon­struk­cjach wkrę­cana jest w rurę  wyde­chową przed i za katalizatorem.

Czuj­nik ten mie­rzy zawar­tość tlenu w spa­li­nach i na jej pod­sta­wie jest pre­cy­zyj­nie dozo­wany skład mie­szanki pali­wowo — powietrznej.

 

Tłu­mik

Ele­ment układu wyde­cho­wego absor­bu­jący hałas wydo­by­wa­jący się z sil­nika. Zwy­kle sto­so­wane są dwa lub trzy tłu­miki w ukła­dzie połą­czone sze­re­gowo. Pierw­szy prze­waż­nie jest absorb­cyjny, prze­lo­towy odpo­wie­dzialny za tłu­mie­nie niskich czę­sto­tli­wo­ści dźwięku. Koń­cowy tłu­mik może być komo­rowy, tłu­miący wyso­kie dźwięki.

Wystę­pują rów­nież inne zesta­wie­nia tłu­mi­ków w przy­padku aut spor­to­wych, wyścigowych.

 

Ele­menty mocujace

Gumy, uchwyty, wie­szaki — łącz­niki mię­dzy ukła­dem wyde­cho­wym a nad­wo­ziem, zapo­bie­gają prze­no­sze­niu drgań i wibra­cji do wnę­trza samochodu.

 

 

 

Cennik naprawy tłumików

Ile kosztuje naprawa tłumika, układu wydechowego?

 

1 Wymiana kolek­tora wydechowego/dolotowego od 70 do 350 zł
2 Mon­taż rury kolektorowej od 20 do 38 zł
3 Wymiana sondy Lambda od 10 do 48 zł
4 Wymiana złą­cza ela­stycz­nego — tłu­mika drgań  od 50 do 248 zł
5 Mon­taż tłu­mika środkowego od 25 do 65 zł
6 Mon­taż tłu­mika końcowego od 25 do 65 zł
7 Mon­taż rury wydechowej od 15 do 70 zł
8 Wymiana kata­li­za­tora od 40 do 265 zł
9 Usu­wa­nie fil­tra DPF od 170 do 450 zł
10 Wspa­wa­nie strumienicy  od 40 do 190 zł
11 Naprawa układu wydechowego od 10 do 450 zł
12 Mon­taż koń­cówki ozdobnej od 5 do 300 zł
13 Wymiana uszczelki kolektorowej od 80 do 250 zł
14 Wymiana uszczelki wydechu  od 50 do 148 zł
15 Mon­taż tłu­mi­ków sportowych,uniwersalnych od 35 do 145 zł
16 Spa­wa­nie tłu­mika, rury od 5 do 45 zł
17 Mon­taż rury wydechowej od 15 do 30 zł
18 Wymiana obejmy od 5 do 25 zł
19 Wymiana wie­szaka gumowego od 5 do 35 zł
20 Prze­gląd układu wydechowego  gratis

 

Kontakt

Dane firmy:

Kainer Marcin Broda

NIP: 6431698310Adres:

Ruda Śląska 41-710

Ul. Brata Alberta 26

Dane kontaktowe:

Tel.: 509 276 854

E-mail: marcin850i@vp.plGodziny otwarcia:

Pon – pt: 8.00 – 17.00
Sob: 9.00 – 13.00

Mapa dojazdu:

Dojazd

Dotychczas siedziba naszej firmy znajdowała się w Katowicach przy ulicy Józefowskiej 6 na terenie Elektromontażu 2. Aktualny adres: Ruda Śląska Wirek Ul. Brata Alberta 26. Orientacyjny czas dojazdu z okolic Katowickiego spodka to 15min. Najszybciej trafisz do nas jadąc autostradą A4 w kierunku na Zabrze.

Przykładowa odległość z okolicznych miast:

 

Katowice 10km

Siemianowice 17km

Chorzów 9km

Sosnowiec 20km

Bytom 9km

Czeladź 25km

Świętochłowice 6,5km

Mysłowice 21km

Mikołow 15km

Będzin 25km

Zabrze 9km

Tychy 24km

Gliwice 18km

Gostyń 24km